TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả điểm bài viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/02/2024 | 5:02 AM  | View count: 4002

Ngày 26/02/2024, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 537/TB-HĐKTSH về kết quả điểm bài viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-HĐKTSH ngày 23/01/2024 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra, sát hạch) về việc tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024;

Ngày 22/02/2024, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tổ chức sát hạch bằng hình thức làm bài viết theo quy định.

Căn cứ kết quả điểm chấm bài viết kiểm tra, sát hạch, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo kết quả điểm bài viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Hội đồng Kiểm tra sát hạch thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Thông báo số 537/TB-HĐKTSH