TIN TỨC MỚI

Ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/06/2024 | 10:50 PM  | View count: 173

Ngày 05/6/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Quy chế gồm 5 Chương, 17 Điều quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy tr nh t kh n thưởng doanh nh n, doanh nghiệp; quyền và ngh a vụ của doanh nh n, doanh nghiệp; tr ch nhiệm của c c cơ quan quản l , đơn vị c liên quan.

Đối tượng áp dụng Quy chế này là các Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố có chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoặc có doanh nhân tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyên tắc khen thưởng

Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng ờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố phải được các cụm, khối thi đua do Thành phố tổ chức bình xét, suy tôn; có thời gian hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng. Doanh nghiệp đề nghị xét tặng giải thưởng “ Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động liên tục từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm khen thưởng. Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm phải có thời gian hoạt động liên tục từ 05 năm trở lên.

 Trường hợp doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng “ Cờ thi đua của hính phủ” nhưng không được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” thì được xét, tặng “ Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố”.

Không xét khen thưởng đối với các trường hợp: (1) Trong thời gian tính thành tích khen thưởng có vi phạm quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt hoặc ngoài thời gian tính thành tích khen thưởng, có các vi phạm trên bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt nhưng chưa khắc phục hết vi phạm, trừ các trường hợp có lý do chính đáng, được cấp có thẩm quyền chấp thuận; (2) Không tham gia các hoạt động an sinh xã hội; (3) Cơ quan có thẩm quyền đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (4) Báo cáo đề nghị khen thưởng không trung thực.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, đơn vị trực thuộc Thành phố có chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoặc có doanh nhân tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về hồ sơ, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung có liên quan.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) chịu trách nhiệm: thẩm định hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện trình các cấp khen thưởng.

Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, thời gian tổ chức xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”: (1) Giải thưởng “ Cúp Thăng Long” được t tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: thành tích uất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô đảm bảo điều kiện theo Điều 7 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP; 03 năm liên tục (tính đến thời điểm xét khen thưởng) có điểm chấm đạt từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp liên tục tăng trưởng dương trong 03 năm tính đến thời điểm xét khen thưởng). (2) Số lượng giải thưởng “ Cúp Thăng Long” được xét tặng cho không quá 20 doanh nghiệp trong năm xét tặng. (3) Thời gian tổ chức xét tặng giải thưởng “ Cúp Thăng Long” là 03 năm một lần, tính từ khi tổ chức Lễ trao tặng giải thưởng “ Cúp Thăng Long” của lần trước đó.

 Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) xây dựng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét tặng giải thưởng “ Cúp Thăng Long”.