TIN TỨC MỚI

Áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến đối với các TTHC của Sở Nội vụ và khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày đăng 06/06/2024 | 5:43 PM  | View count: 622

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo só 1254/TB-SNV ngày 11/4/2024 về việc áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến đối với các TTHC của Sở Nội vụ và khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024; Kế hoạch số 382/KH-SNV ngày 02/02/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danhvà xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Sở Nội vụ Hà Nội năm 2024, Sở Nội vụ Hà Nội thông báo như sau:

1. Áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội kể từ ngày 02/5/2024, gồm các TTHC sau: (1) Thi tuyển công chức; (2) Xét tuyển công chức; (3) Tiếp nhận vào làm công chức; (4) Thi nâng ngạc công chức; (5) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; (6)Thi tuyển viên chức; (7) Xét tuyển viên chức; (8) Tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.

2. Việc thu, nộp phí và lệ phí bằng hình thức thanh toán trực tuyến áp dụng đối với các hồ sơ nộp bằng phương thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia.

3. Nhằm tạo thuận lợi cho công dân, người đại diện tổ chức trong việc thực hiện TTHC, Sở Nội vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ. Khuyến khích công dân, người đại diện tổ chức sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đối với các TTHC của Sở Nội vụ.

Thông báo

Hướng dẫn nộp hơ trực tuyến, thanh toán lệ phí trực tuyến