TIN TỨC MỚI

Ban hành Quy chế hoạt động tạm thời Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/06/2024 | 10:53 PM  | View count: 176

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động tạm thời Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

 

Quy chế gồm 3 Chương và 38 Điều, quy định về nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, vận hành và khai thác sử dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Hà Nội (Hệ thống TTHC Thành phố).

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống TTHC Thành phố; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống TTHC Thành phố; Hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia Hệ thống TTHC Thành phố.

Theo đó, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống TTHC Thành phố phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan của pháp luật đảm bảo cho việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tin được cung cấp trên Hệ thống TTHC Thành phố phải chính xác, rõ ràng, cập nhật liên tục theo quy định; các trường thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi sử dụng.

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống TTHC Thành phố được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết công việc.

Hệ thống TTHC Thành phố được kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các Hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu do các bộ, ngành Trung ương triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; đảm bảo việc vận hành thông suốt tất cả các ngày trong tuần trên môi trường điện tử.

Quy định đối với Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống TTHC Thành phố: Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống TTHC thành phố Hà Nội được tích hợp, dùng chung với Hệ thống phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Chương VI Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC; Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; Trách nhiệm của Văn phòng UBND Thành phố; Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông; Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Yêu cầu đối với các đơn vị tham gia quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống TTHC Thành phố cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện Quy chế này.

Theo https://hanoi.gov.vn/