TIN TỨC MỚI

Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố nội dung phản ánh của một số giáo viên về kinh phí hỗ trợ đào tạo
Ngày đăng 14/06/2024 | 5:47 PM  | View count: 898

Để cung cấp thông tin trả lời báo Thanh niên, báo Nông thôn Ngày nay về nội dung phản ánh của một số giáo viên đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, vừa qua Sở Nội vụ đã có Công văn số 2067/SNV-TDQLĐTBD báo cáo UBND Thành phố và gửi đến các cơ quan báo chí liên quan.

 

Từ năm 2003, Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. 

Đối tượng được hưởng kinh phí từ quỹ ưu đãi của Thành phố cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn cũng như thực hiện đúng, đủ quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của UBND Thành phố là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ. Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được UBND Thành phố quyết định cử đi học do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội.

Hiện nay việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo được UBND Thành phố chỉ đạo rõ tại Văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25/4/2024, cụ thể giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội: “tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND Thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học”; giao Sở Nội vụ “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình Thành phố ban hành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành”.
Với những căn cứ pháp lý và các thông tin, hồ sơ thực tế liên quan đến phản ánh của một số giáo viên, Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố và thông tin đến Báo Thanh niên, Báo Nông thôn ngày nay để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đến bạn đọc. (Đăng kèm Công văn số 2067/SNV-TDQLĐTBD của Sở Nội vụ).

Công văn số 2067/SNV-TDQLĐTBD