TIN TỨC MỚI

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng tích hợp 06 Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, PGI, DTI
Ngày đăng 20/06/2024 | 10:55 PM  | View count: 338

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 254/TB-VP ngày 18/6/2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tại cuộc họp nghe báo cáo về một số nội dung liên quan việc triển khai và thực hiện các Bộ chỉ số của Thành phố năm 2024.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông rà soát lại các Bộ chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, PGI, DTI. Trong đó, làm rõ nội dung, mục tiêu của các chỉ số thành phần, tiêu chí chấm điểm, cách thức thực hiện, các hạng mục được cộng điểm, bị trừ điểm; phân rã các nội dung liên quan và danh sách các trường thông tin trùng lặp giữa các Bộ chỉ số, tổng hợp và có báo cáo đánh giá tổng thể về nội dung trên. Rà soát lại quy chế của Hội đồng đánh giá chấm điểm các Bộ chỉ số, nghiên cứu tham mưu phương án thuê chuyên gia để xây dựng tiêu chí chấm điểm, đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phần mềm ứng dụng tích hợp 06 Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, PGI, DTI, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt, áp dụng vào việc đánh giá, chấm điểm đối với các Bộ Chỉ số nêu trên.

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế -Xã hội nghiên cứu, đối mới phương thức điều tra xã hội học, thu thập thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, lấy ý kiến người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Tiến hành khảo sát trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức, nhân lực, chi phí và đạt hiệu quả cao. Trường hợp cần kiểm chứng thông tin thì thực hiện phương án khảo sát trực tiếp để đảm bảo tính chính xác.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá các các Bộ chỉ số, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6/2024.