thông tin trao đổi

Sở Nội vụ tạm thời di chuyển địa điểm làm việc

Ngày đăng 28/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1916
Ngày 25/9/2015, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2304/TB-SNV về việc di chuyển tạm thời địa điểm làm việc của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn sử dụng, phần mềm Quản lý nhân sự

Ngày đăng 22/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 2322
Ngày 22/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2726/SNV-VP về việc tổ chức tập huấn sử dụng, phần mềm Quản lý nhân sự.

Kế hoạch mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự

Ngày đăng 10/04/2013 | 12:00 AM  | View count: 5707
Ngày 10/4/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 684/KH-SNV về việc mở 02 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn đối tượng trong triển khai phần mềm Quản lý nhân sự

Ngày đăng 09/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 1828
Để thống nhất nhiệm vụ triển khai phát, thu thập và nhập thông tin   hồ sơ cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý nhân sự của UBND thành phố Hà Nội theo Kế hoạch số 1802/KH-SNV ngày 30/11/2010,...

Hội nghị về Kế hoạch triển khai phát, thu thập và nhập thông tin phiếu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm Quản lý nhân sự của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2010 | 12:00 AM  | View count: 1632
Thành phần mời tham dự: - Sở Nội vụ: + Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc + Các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; + Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các chuyên viên...

Ngày 22/10/2010 Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khóa tập huấn về hồ sơ nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự

Ngày đăng 21/10/2010 | 12:00 AM  | View count: 2088
Thực hiện Kế hoạch số 1303/KH-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Sở Nội vụ về việc nâng cấp và cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội; để việc triển khai...

Kế hoạch nâng cấp và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý nhân sự của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 13/09/2010 | 12:00 AM  | View count: 3910
Thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Sở Nội vụ và Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí triển khai các dịch vụ công trực...