thông tin trao đổi

Hội nghị về Kế hoạch triển khai phát, thu thập và nhập thông tin phiếu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm Quản lý nhân sự của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/11/2010 | 12:00  | View count: 1197

Thành phần mời tham dự:

- Sở Nội vụ:

+ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

+ Các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở;

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các chuyên viên phòng Quản lý sở ngành, phòng Xây dựng chính quyền

- Sở, ban, ngành:

+ Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng, Trưỏng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

+ 01 chuyên viên

- Quận, huyện, thị xã:

+ Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Nội vụ;

+ 01 chuyên viên

Thời gian: 8h30 ngày 02/12/2010 (thứ 5)

Đại điểm: Trung tâm lưu trữ thành phố, số 20 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Tài liệu Hội nghị download tại mục văn bản đính kèm