thông tin tuyển dụng

Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 05/08/2019 | 3:42 PM  | View count: 10401

Ngày 5/8/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1790/TB-HĐTT về Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 cùa UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019; các Quy định, Quy chế, Nội quy thi tuyển công chức và các văn bản về thi tuyển công chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điểm phúc khảo của 125 bài thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành (có danh sách chi tiết kèm theo).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung trên đến thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị được biết./.

Thông báo 1790/TB-HĐTT