thông tin tuyển dụng

Thông báo bổ sung thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa - Xã hội
Ngày đăng 22/01/2020 | 11:16 AM  | View count: 5368

Ngày 15/01/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 01/TB-BQLDA về việc bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức.

Theo đó, Ban Quản lý dự án thông báo danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức gồm 37 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Mọi thông tin chi tiết sẽ được niêm yết công khai trên Website: bqldavhxh.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội; Trang điện tử của Sở Nội vụ Hà Nội và tại bảng tin của Ban Quản lý dự án.

Thông báo 01/B-BQLDA