thông tin tuyển dụng

Thay đổi dịa điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/11/2020 | 3:24 PM  | View count: 933

Ngày 27/11/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTTVC về việc thay đổi dịa điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội.

Theo Thông báo số 03/TB-HĐTTVC ngày 19/11/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT  thành phố Hà Nội về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị, để đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thông báo thay đổi địa điểm thi tuyển đụng viên chức như sau:

Thay đổi địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức từ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT  thành phố Hà Nội (địa chỉ số 20 phố Hoàng Diệu, phường Nguyên Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) sang Trung tâm Chính trị quận Hà Đông (địa chỉ số 8 phố Trung Nhị, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐTTVC ngày 19/11/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

Thông báo số 04/TB-HĐTTVC