thông tin tuyển dụng

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển đụng viên chức làm việc tại các ĐVSN thuộc UBND thị xã Sơn Tây năm 2020
Ngày đăng 11/12/2020 | 10:16 PM  | View count: 2221

Ngày 09/12/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5565/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển đụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Sơn Tây năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 03 đơn vị sự nghiệp thuộc ƯBND thị xã Sơn Tây năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 28 người, trong đó: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Sơn Tây: 5 người; Trung tâm Phát triển quỹ đất: 8 người; Ban QLDT Làng cổ Đường Lâm: 15 người.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND thị xã Sơn Tây để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND thị xã Sơn Tây phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả ứúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ ẹuan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đãng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao ƯBND thị xã Sơn Tây thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung, quy trình tuyển dụng: Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Quyết định số 5565/QĐ-UBND