thông tin tuyển dụng

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 21/01/2021 | 10:31 PM  | View count: 17211

Ngày 21/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 168/TB-HĐTT về lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020; Quyết đinh số 35/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND Thành phố vê việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020; Hội đồng thi tuyên công chức thành phố Hà Nội năm 2020 thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức như sau:

Trước ngày 27/01/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập các môn thi trắc nghiệm tại vòng 1.

Từ ngày 27/01/2021 đến 05/02/2021: Thu lệ phí thi tuyển 300.000 đồng/người tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (VP Sở Nội vụ thông báo tới thí sinh ĐK dự tuyển).

Trước ngày 20/02/2021: Tổ chức hướng dẫn phương pháp thi trắc nghiệm cho thí sinh thi tuyển. Thông báo Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập các mã nhóm môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2.

Ngày 26/2/2021: Hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi các môn và các khâu cho các ca thi trắc nghiệm trên máy tính.

Từ ngày 27/2/2021 đến 02/3/ 2021: Tổ chức thi và công bố kết quả trắc nghiệm trên máy tính, giải quyết thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca.

Trước ngày 15/3/2021: Lập danh sách thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành). Chuẩn bị cơ sở vật chất, điểm thi phục vụ thi viết.

Từ ngày 16/3/2021 đến 18/3/2021: Thông báo phòng thi, địa điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

7 giờ 30 ngày 20/3/2021 (Thứ Bảy): Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (180 phút).

Từ ngày 24/3/2021 đến 29/3/2021: Tổ chức chấm thi;

Từ ngày 30/3/2021 đến 13/4/2021: Nhận đơn phúc khảo

Từ ngày 14/4/2021 đến 15/4/2021: Chấm phúc khảo; Công bổ kểt quả chấm phúc khảo.

Từ ngày 16/4/2021 đến 19/4/2021: Tổng hợp, báo cáo kết quả thi và đề nghị UBND Thành phố công nhận kểt quả thi tuyển.

Thông báo số 168/TB-HĐTT