thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 (vòng 2)
Ngày đăng 08/07/2021 | 8:51 AM  | View count: 5194

Ngày 7/7/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1943/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sử Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 (vòng 2).

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.

Căn cứ, kết quả thi phỏng vấn vòng 2 cùa các thí sinh dự thi; Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng để thông qua kết quả thi phỏng vấn vòng 2.

Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021 thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021.

Căn cứ mục c, khoản 3, Điều 15 Trình tự tồ chức tuyển dụng của Nghị định Số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và, sử dụng và quản lý viên chức: “Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành ”.

Trên đây là Thông báo Kết quả thi tuyển Vòng 2 kì thi tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021.

Thông báo số 1943/TB-HĐXT