thông tin tuyển dụng

Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 26/06/2023 | 10:41 AM  | View count: 1028

Ngày 01/6/2023, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò ban hành Quyết định số 156/QĐ-DTHL về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tạ Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò năm 2023

Theo Kế hoạch, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tuyển dụng 6 viên chức, trong đó:

 

Chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp: 01 người

Thủ quỹ: 01 người

Di sản viên hạng III (trưng bày): 01 người

Chuyên viên truyền thông: 01 người

Di sản viên hạng III (thuyết minh): 02 người

Nội dung chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng tại văn bản đính kèm dưới đây

Quyết định 156/QĐ-DTHL