thông tin tuyển dụng

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quận sự cấp xã huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 03/07/2023 | 9:22 AM  | View count: 1057

Ngày 28/6, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Thông báo số 1024/TB-UBND về chỉ tiêu, điêu kiện tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quận sự cấp xã huyện Chương Mỹ

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ vê chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở câp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 01/2013/TTLT- BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội; Quỵết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, như sau:

  I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 03 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Xã Hợp Đồng: 01 chỉ tiêu

Xã Trung Hòa: 01 chỉ tiêu

Thị trấn Chúc Sơn: 01 chỉ tiêu

II. Điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 • Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 • Có đủ văn bàng, chứng chỉ phù họp cụ thể:

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, ngành Đào tạo Quân sự cơ sở;

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang chịu các biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bẳt buộc;
 • Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc quy hoạch Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn đã được cấp có thấm quyền phê duyệt.
 • Ngoài những tiêu chuẩn chung, công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cần đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể sau:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đông dân cư trên địa bàn công tác.

+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

+ Được Chủ tịch UBND cấp xã vả Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có dán ánh 4cm X 6cm và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý (có giá trị trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nhận hồ sơ);
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp có thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
 • Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phấm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đúng đầu cơ quan nơi công tác.
 • Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn và của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chương Mỹ;
 • Bản sao thẻ Đảng viên, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, bản sao hợp đồng làm việc của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND xã nơi đang làm hợp đồng;
 • 02 ảnh cỡ 4cm X 6cm, 02 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển:

Trên cơ sở xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và thực hiện các yêu cầu xét tuyên theo quy định tại Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

2. Xác định người trúng tuyển:

Thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

V. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng   

 1. Thời gian: Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 29/7/2023 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
 2. Địa điềm thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ (số 102, tổ dân phố Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).
 3. Lệ phí đãng ký dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo để cá nhân và các đơn vị có chỉ tiêu được biết để đăng ký tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023, đến phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ để được hướng dẫn thủ tục đăng ký dự tuyến và nộp hồ sơ theo quy định.