thông tin tuyên truyền

Kế hoạch số 233/KH-UBND của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 25/10/2021 | 9:06 PM  | View count: 53

Ngày 20/10/2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 233/KH-UBND của UBND Thành phố