thông tin tuyên truyền

Chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023: Xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố
Ngày đăng 01/07/2023 | 5:18 PM  | View count: 473

Kết quả một số chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền năm 2022 của Thành phố (công bố tháng 4/2023): Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội (PARINDEX) đạt 89,58%, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021.

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 80,16%, xếp thứ 30/63 tỉnh/thành phố và là năm thứ 5 liên tiếp, chỉ số hài lòng của thành phố Hà Nội đạt trên 80%. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 43,90/80 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 1 (nhóm 15 tỉnh/thành phố có điểm số cao nhất). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Hà Nội giữ vị trí trong nhóm 1 và tiến bộ vượt bậc so với giai đoạn trước (giai đoạn 2015 - 2020, Hà Nội luôn ở vị trí nhóm 4-nhóm có điểm số thấp nhất).

Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội tăng 7 bậc so với năm 2021.
Ảnh: Minh Anh

Về cải cách thể chế, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND Thành phố đã ban hành 01 Nghị quyết, UBND Thành phố đã ban hành 10 Quyết định Quy phạm pháp luật; kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật được 16/16 đơn vị. Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố đã đăng tải 1.986 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 290 báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố và báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC, cư trú, dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và các lĩnh vực cán bộ và nhân dân Thủ đô quan tâm; đề xuất, kiến nghị về các quy định gây vướng mắc về đầu tư, sản xuất, kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới...

Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Thành phố đã ban hành 82 văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tính đến ngày 14/6/2023, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1.853 TTHC, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1407 thủ tục; cấp huyện 297 thủ tục và cấp xã là 149 thủ tục. 

6 tháng đầu năm 2023, tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 3.464,  số đã xử lý là 3.415 (đạt 97%).

Trong, cải cách tổ chức bộ máy, năm 2023 đã giảm 2.385 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước so với năm 2022 (đạt tỉ lệ 2%). Qua rà soát, kiện toàn, tinh giản biên chế đã góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Đối với thực hiện các quy định về phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền ở địa phương, đã thực hiện ủy quyền đối với 531/617 TTHC (đạt tỷ lệ 86,06%). Đồng thời, chỉ đạo thực hiện thống nhất đối với các nội dung ủy quyền từ UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố cho cấp sở, cấp huyện; từ sở, ban, ngành cho các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; từ UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện về các phòng, ban, đơn vị thuộc cấp huyện và UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; rà soát, tổng hợp, trình UBND thực hiện công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện sau ủy quyền. 

Trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Thành phố đã đưa vào và vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng, cốt lõi, gồm: Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố; Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo; Ứng dụng quản lý cuộc họp tại UBND Thành phố và sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.

Theo http://quocphongthudo.vn/