thông tin tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền kết quả 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô
Ngày đăng 02/07/2023 | 5:30 PM  | View count: 538

Ngày 23/6/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 - 1/8/2023).

Theo đó, công tác tuyên truyền khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; Nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, của "Thành phố vì hòa bình", “Thành phố sáng tạo”.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, quản lý đô thị, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập, phát triển; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp... Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển Thủ đô; Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Hà Nội với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

UBND thành phố yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị; Gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; Cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thủ đô, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng dân tộc ít người; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.