thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày đăng 10/10/2023 | 2:24 AM  | View count: 921

Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”