Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Loại thủ tục Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa.

Tổ chức, cá nhân

 

 

B2

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký giao và nhận Hồ sơ.

Bộ phận Một cửa và Tổ chức

1/2 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Trưởng bộ phận Một cửa Trưởng phòng XDCQ

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng XDCQ

1/2 ngày

 

B5

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo bổ sung hồ sơ (lãnh đạo Sở ký); nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (lãnh đạo Sở ký), nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: dự thảo Văn bản của Sở báo cáo UBND Thành phố.

Chuyên viên thụ lý

05 ngày

Hồ sơ kèm theo văn bản

 

 

 

B6

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B5.

Trưởng phòng XDCQ

1/2 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

B7

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B6.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

 

B8

Phát hành văn bản, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố

Chuyên viên thụ lý, Văn thư

1/4 ngày

 

Hồ sơ kèm theo văn bản

 

B9

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về phân loại đơn vị hành chính

Chuyên viên thụ lý

1/4 ngày

 

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

- Cách 2: Sở Nội vụ Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) (địa chỉ: số18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Cách 3: Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã

2. Nghị quyết của HĐND cấp xã về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã

3. Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp xã

d) Bảng thống kê số liệu tiêu chuẩn làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn

đ) Bản đồ xác định vị trí đơn vị hành chính được phận loại

e) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu tố đặc thù
Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (thẩm định, báo cáo UBND Thành phố) 
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Các thủ tục liên quan khác