Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh
Loại thủ tục Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng chuyên môn Sở Nội vụ thụ lý, giải quyết

Bộ phận TN&TKQ

(Sở Nội vụ)

 

 

 

 

Trả ngay

 

 

Trong ngày

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02)

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03)

- Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu số 06)

B3

Phân công công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 05)

B4

Thẩm định hồ sơ: Công chức phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: công chức phòng chuyên môn dự thảo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết trình Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Sở.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung: công chức phòng chuyên môn thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ cần bổ sung trình Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Sở.

c) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: công chức phòng chuyên môn thực hiện theo Bước 5. 

+ Lãnh đạo Sở Nội vụ

+ Lãnh đạo phòng chuyên môn

+ Công chức phòng chuyên môn

 

 

 

 

 03 ngày

+ Côngchức phòng chuyên môn: 01 ngày

+ Lãnh đạo phòng: 01 ngày

+ Lãnh đạo Sở: 01 ngày

  • Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02);

-Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 05)

B4

B5.1: Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan có liên quan.

Công  chức phòng chuyên môn

½ ngày

 

Công văn

B5.2: Lãnh đạo Phòng chuyên môn kiểm soát văn bản dự thảo, ký nháy trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

½ ngày

B5.3: Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản; Công chức phòng chuyên môn chuyển văn bản đến bộ phận văn thư (Văn phòng Sở) để phát hành

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Công  chức phòng chuyên môn

01 ngày

B5.4: Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản

Bộ phận văn thư

Ngay sau khi lãnh đạo Sở ký văn bản

B5.5: Cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ, góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ

Cơ quan có liên quan

02 ngày

Văn bản cho ý kiến của cơ quan, đơn vị

B6

Công chức phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, lập tờ trình và dự thảo Quyết định UBND Thành phố trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở.

(Trường hợp ý kiến các cơ quan không đồng ý, cần giải trình bổ sung: công chức phòng chuyên môn tổng hợp, dự thảo báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo).

Công chức phòng chuyên môn

01 ngày

Tờ trình Lãnh đạo Sở/Quyết định hành chính/Văn bản

B7

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét Tờ trình và dự thảo Quyết định UBND TP hoặc văn bản do công chức tham mưu, ký nháy trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

 

B8

Lãnh đạo Sở ký Tờ trình UBND TP và ký nháy Quyết định cho phép hoặc cho ý kiến chỉ đạo giải quyết

Lãnh đạo

Sở Nội vụ

01 ngày

 

B9

Lãnh đạo UBND Thành phố ký Quyết định và chuyển Sở Nội vụ thực hiện theo Bước 10.

Trường hợp không chấp thuận (cần phải xin ý kiến bổ sung các đơn vị liên quan), UBND Thành phố có văn bản gửi Sở Nội vụ để tiếp tục thực hiện theo Bước 5.

Lãnh đạo UBND Thành phố

03 ngày

Quyết định hành chính /Văn bản

B10

Tiếp nhận kết quả từ Bộ phận một cửa, Văn phòng UBND Thành phố

Bộ phận TN&TKQ

(Sở Nội vụ)

½ ngày

Quyết định hành chính

B11

- Vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

 

 

 

-  Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận TN&TKQ

 

 

 

Phòng chuyên môn, Bộ phận TN&TKQ

 

Theo phiếu hẹn

½ ngày

- Quyết định hành chính/Văn bản;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

- Cách 2: Sở Nội vụ Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) (địa chỉ: số18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Cách 3: Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại (theo mẫu).

- Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ Hà Nội nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện Quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính/Văn bản
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ;

- Quyết định số 5905/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.