Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong
Loại thủ tục Lĩnh vực Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đề nghị cho ý kiến làm cơ sở cho việc ban hành quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

Tiếp nhận hồ sơ, đề nghị bổ sung những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp của tổ chức/cá nhân và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ

(Sở Nội vụ)

½ ngày

- Hồ sơ theo mục 3.2

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02)

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01)

- Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu số 06)

B2

Phân công công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

(Sở Nội vụ)

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Biểu mẫu 05)

B3

Thẩm định hồ sơ: Công chức phòng chuyên môn xem xét, thẩm định hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: công chức phòng chuyên môn dự thảo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết trình Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung: công chức phòng chuyên môn thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ cần bổ sung trình Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt.

c) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: công chức phòng chuyên môn thực hiện theo Bước 5. 

+ Lãnh đạo Sở Nội vụ

+ Lãnh đạo phòng chuyên môn

+ Công chức phòng chuyên môn

 04 ngày

+ Công chức phòng chuyên môn: 02 ngày

+ Lãnh đạo phòng: 01 ngày

+ Lãnh đạo Sở: 01 ngày

  • Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ(Mẫu số 03);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02);

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 05)

B4

Công chức phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ tổng hợp hồ sơ, dự thảo tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

Phòng chuyên môn

(Sở Nội vụ)

01 ngày

Tờ trình Lãnh đạo Sở/Văn bản

B5

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét Tờ trình và dự thảo văn bản do công chức tham mưu, ký nháy trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

Tờ trình Lãnh đạo Sở/Văn bản

B6

Lãnh đạo Sở ký Tờ trình và ký nháy văn bản hoặc cho ý kiến chỉ đạo giải quyết

Lãnh đạo Sở Nội vụ

01 ngày

 

B7

Trường hợp chấp thuận, Lãnh đạo UBND Thành phố có ý kiến đồng ý bằng văn bản và chuyển cho Sở Nội vụ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trường hợp không chấp thuận, UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo và chuyển cho Sở Nội vụ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện.

Lãnh đạo UBND Thành phố

03 ngày

Văn bản 

B8

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận.

 

Đoàn TNCSHCM

 

03 ngày

Quyết định hành chính

B9

Tiếp nhận ý kiến bằng văn bản của UBND Thành phố Hà Nội về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và Quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

Bộ phận TN&TKQ

(Sở Nội vụ)

 ½ ngày

Văn bản/Quyết định hành chính

B10

- Vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

 

 

 

-  Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận TN&TKQ

 

 

 

 

Phòng chuyên môn, Bộ phận TN&TKQ

 

Theo phiếu hẹn

½ ngày

- Quyết định hành chính/Văn bản;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

- Cách 2: Sở Nội vụ Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) (địa chỉ: số18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Cách 3: Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

- Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

 + Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

  + Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

  + Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề khác có liên quan.

- Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan;

- Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ còn có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày UBND Thành phố (Sở Nội vụ Hà Nội) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện Tổ chức thanh niên xung phong
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính/Văn bản
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 11/2011/NĐ-CP ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 5905/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.