Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Loại thủ tục Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại mục 3.2; Kiểm tra nội dung ủy quyền theo quy định. Phát mẫu phiếu hướng dẫn hồ sơ (đối với hồ sơ chưa  hợp lệ, chưa đầy đủ)

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

 

- Đối chiếu bản sao các giấy tờ với bản chính (nếu có) trong hồ sơ nộp và ký xác nhận;

 

- Vào sổ theo dõi hồ sơ, Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao trực tiếp cho công dân hoặc thông báo qua điện thoại, qua bưu điện (trường hợp nhận hồ sơ qua bưu điện);

 

Bộ phận TN&TKQ

Sổ theo dõi hồ sơ;

 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Lập “Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho từng hồ sơ cụ thể;

         

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Bộ phận TN&TKQ

Lãnh đạo phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

 

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B3

 

 

Phân công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

 

B5

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

Giờ hành chính

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

B6

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp theo yêu cầu hoặc cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho cá nhân biết để bổ sung theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo phù hợp tiếp tục bước tiếp theo.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

Giờ hành chính

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

B7

Thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ

- Cơ quan có liên quan

03 ngày làm việc

 

Biên bản thẩm định

B8

Tổng hợp kết quả thẩm tra, dự thảo Phiếu trình ký, báo cáo Lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ

- Lãnh đạo Chi cục VT-LT

01 ngày  làm việc

Phiếu trình ký

B9

Tổng hợp hồ sơ và kết quả thẩm tra, in phôi chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Sở quyết định;

Tiếp nhận kết quả từ Sở Nội vụ.

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

04 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

B10

Trả kết quả cho cá nhân;

(Trường hợp trả chậm)

 

Bộ phận TN&TKQ

 

01 ngày  làm việc

 

Chứng chỉ hành nghề; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

 

B11

Thống kê và theo dõi.

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận TN&TKQ

 

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Cách thức thực hiện

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính - Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Địa chỉ: số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội;

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính: Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Địa chỉ: số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.37736748;

- Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).
Thành phần số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo Mẫu số 01 Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ;

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề và chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có);

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Mẫu số 03 Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ;

- Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

Hồ sơ đề nghị cấp lại:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo Mẫu số 02 Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ;

- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ (trừ trường hợp Chứng chỉ bị mất);

- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ (đối với nội dung xin bổ sung hành nghề);

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề theo Mẫu số 03 Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

 

 

Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Phòng Quản lý Văn thư và Lưu trữ và các cá nhân, tổ chức có liên quan
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề 
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

- Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.