Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
3 Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
4 Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
5 Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
6 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
7 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
8 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện (chỉ áp dụng đối với hội có phạm vi toàn quốc) Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
9 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
10 Công nhận ban vận động thành lập hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
11 Công nhận ban vận động thành lập hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
12 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
13 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
14 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
15 Hội tự giải thể Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
16 Hội tự giải thể cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
17 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
18 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Chính quyền địa phương
19 Phê duyệt điều lệ hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
20 Phê duyệt Điều lệ hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ