Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Phục vụ sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
2 Quỹ tự giải thể cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
3 Tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
4 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
5 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
6 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
7 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
8 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
9 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của UBND cấp xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
10 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
11 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
16 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng