Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
2 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
3 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
4 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
5 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
6 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
7 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
8 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
9 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
10 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
11 Thành lập hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
12 Thành lập Hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
13 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Chính quyền địa phương
14 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
15 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
16 Thi nâng ngạch công chức Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Công chức
17 Thi tuyển viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
18 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
19 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
20 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo