Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
3 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
6 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
7 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
8 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
9 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
10 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
11 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
12 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của hai cơ quan) Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
13 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
14 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
15 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
16 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
17 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
18 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
19 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
20 Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo