Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
2 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
4 Ttặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
5 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
6 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Công chức
7 Xét tuyển viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
8 Xét tuyển đặc cách viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
9 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
10 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
11 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
12 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
13 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
14 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
15 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
16 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
17 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
18 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
19 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
20 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo