Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
2 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
3 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
4 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
5 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
6 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
7 Đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
8 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
9 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
10 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
11 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
12 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
13 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
14 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
15 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
16 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
17 Đổi tên hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
18 Đổi tên hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
19 Đổi tên quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
20 Thi tuyển công chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Công chức