Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
2 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
4 Ttặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
5 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
6 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Công chức
7 Xét tuyển viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
8 Xét tuyển đặc cách viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Viên chức
9 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng