Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
2 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
3 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
4 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
5 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
6 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
7 Đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
8 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
9