tin trong ngành

Bộ Nội vụ triển khai 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Ngày đăng 09/01/2018 | 10:31  | View count: 4113

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 6964/BNV-TTTT, trong đó hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ“TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phù ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành kèm theo Công văn số 2779/VPVP-KGVX ngày 22/4/2016 cúa Văn phòng Chính phủ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov. vn/dich-vu-cong.html bao gồm:

1. Nộp hồ sơ đãng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

3. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

4. Cấp bản sao lưu trữ;

5. Cấp chứng thực lưu trữ.

Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu - Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024 62821009; địa chỉ email: nguvendanggiang@moha.gov.vn.

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ