tin trong ngành

Video hướng dẫn sử dụng Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố
Ngày đăng 14/11/2018 | 11:02 AM  | View count: 4906

- Tài liệu hướng dẫn chung https://help.hnegov.vn/
- Video hướng dẫn sử dụng dành cho cán bộ một cửa
 
- Video hướng dẫn sử dụng dành cho chuyên viên thụ lý
 
- Video hướng dẫn sử dụng dành cho lãnh đạo phòng/ban
 
- Video hướng dẫn sử dụng dành cho lãnh đạo cơ quan
 
- Video hướng dẫn sử dụng dành cho quản trị đơn vị
 
- Video hướng dẫn dành cho cán bộ khai báo quy trình