tin trong ngành

Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng 31/07/2023 | 11:03 AM  | View count: 1309

Sáng ngày 28/7, tại tỉnh Thái Bình, Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ; ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình (Cụm trưởng) đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình (Cụm phó) và các đơn vị trong Cụm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua của Cụm năm 2023. Thực hiện ký kết Giao ước thi đua và đăng ký thi đua của các đơn vị trong Cụm năm 2023 bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.
Các đơn vị thành viên đã phân công cán bộ, công chức phụ trách thi đua làm đầu mối liên lạc, phối hợp trong triển khai các công việc; thực hiện nền nếp chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động, thường xuyên trao đổi, thảo luận về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là các vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc những cách làm mới, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ.
Các phong trào thi đua được các đơn vị trong Cụm quan tâm chỉ đạo, phát động ngay từ đầu năm với kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Các đơn vị đã xây dựng, đăng ký, phát động và thực hiện các phong trào thi đua bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố và triển khai thực hiện tốt các nội dung Giao ước thi đua của Cụm; nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa rộng. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích.

Quang cảnh Hội nghị

Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức, viên chức đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

Đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động… cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy định. Tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng. Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu gắn với chuyển đổi số. 
Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên ,... tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định.
Công tác chuyển đổi số được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã kịp thời triển khai cập nhật, đồng bộ số lượng lớn dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước thời hạn yêu cầu của Bộ Nội vụ. Một số tỉnh đã và đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu đang được các đơn vị triển khai thực hiện như phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đánh giá cao Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả giúp UBND các tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2023; chủ động phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua; thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ tại các đơn vị trong Cụm. 

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua năm 2023, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai đồng bộ việc cập nhật Cơ sở quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo quy định của Bộ Nội vụ.
Các đơn vị chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình công tác thuộc lĩnh vực của ngành Nội vụ năm 2023. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành  chính; tăng cường đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
Đồng thời, tăng cường tổ chức được các hoạt động chung để giao lưu, tạo sự gắn kết hơn giữa các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua như: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện nhân tố mới để nhân rộng điển hình; quan tâm hơn nữa trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến, đối tượng lao động trực tiếp như: công nhân, nông dân, cán bộ làm công tác khoa học.