tin trong ngành

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện chi tiết công tác tuyển dụng công chức năm 2010
Ngày đăng 23/12/2010 | 12:00  | View count: 1200

Thực hiện Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2010; Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2010 hướng dẫn lịch chi tiết việc tổ chức công tác coi, chấm thi như sau:

I. Lịch chi tiết các ngày thi:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận, cá nhân phụ trách

1

Trước 28/12/2010

- Hoàn thành danh sách phòng thi theo các điểm thi

- Hoàn thành chuẩn bị văn phòng phẩm, cơ sở vật chất phục vụ thi

- Các sở, ban, ngành và Hội đồng tuyển dụng

- Sở Nội vụ

2

Trước ngày 03/01/2011

Tập huấn công tác coi thi, chấm thi

- Phân công nhiệm vụ các thành viên. Ban coi thi, Ban chấm thi; Phân công cán bộ phụ trách coi thi, chấm thi tại các địa điểm thi.

Ban coi thi, Ban chấm thi

3

Trước 03/01/2011

Hoàn thành đề thi các môn thi (viết chung, tin học, ngoại ngữ, viết và trắc nghiệm chuyên ngành)

Ban Đề thi và các sở ngành được phân công

4

Từ 04/01 đến 07/01/2011

Nhân bản đề thi theo phòng thi

Ban Đề thi

5

Trước 05/01/2011

Hoàn thành chương trình phách

Ban Phách

6

Từ 15 giờ ngày 06/01/2011

(Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch HN, )

- Quán triệt nội quy, quy chế thi, những chú ý trong quá trình tổ chức và thực hiện coi thi;

Lãnh đạo, Ban Coi thi và các giám thị, mời Ban Giám sát; Lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ

7

Từ 16 giờ 30 ngày 06/01/2011

(Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch HN)

- Quán triệt nội quy, quy chế thi, những chú ý trong quá trình tổ chức và thực hiện chấm thi; Phân công nhiệm vụ thành viên. Ban Chấm thi,

- Phân công cán bộ các điểm chấm

Lãnh đạo và các thành viên ban chấm thi; Ban Giám sát; Lãnh đạo và Thư ký ban coi thi

8

Ngày 07/01/2011

I. Khai mạc kỳ thi:

- Trước 8

- Từ 8 h

- Từ 8h15 đến 8h30

- Từ 8 h30 đến 9 h

- Từ 9h30 đến 10h

- Từ 9h30 đến 10h30

- Từ 10h30 đến 11h

Tại 3 điểm thi:

- Niêm yết Danh sách thí sinh dự thi

- Thí sinh xem, kiểm tra Danh sách

- Tập trung thí sinh theo các điểm thi

- Tổ chức Khai mạc kỳ thi

- Các giám thị về phòng họp nhận nhiệm vụ, thí sinh về các phòng thi.

- Giám thị được phân công lên các phòng thi hướng dẫn thí sinh học tập Nội quy thi, nhận những đề nghị chỉnh sửa hồ sơ dự thi theo danh sách, nhắc nhở thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân các ngày thi

- Giám thị gửi kết quả điều chỉnh về ban coi thi

- Văn phòng Sở Nội vụ, Ban coi thi tại các điểm thi

- Ban Coi thi

- Ban coi thi

- Ban Coi thi

- Giám thị và các thí sinh

- Ban coi thi và các giám thị

9

Trước 6h30 và trước 12h30

- Nhận Đề thi cho ngày thi hoặc buổi thi (tại địa điểm nhân bản đề thi)

Ban coi thi tại các điểm và Hội đồng tuyển dụng

10

Sáng 08/01/2011

. 7h15

. 7h30 đến 8h

. 8h đến 8h20

. 8 h20 đến 8h30

. 8 h 30 đến 8h40

. 8h40

. 10h10

. 10h40

. Từ 10h40 đến 11h30

-Tổ chức thi viết môn chung (120 phút ngạch Chuyên viên, 90 phút ngạch Cán sự)

. Tập trung thí sinh

. Rút thăm giám thị lên phòng thi

. Đánh số BD, Gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn ghi giấy thi

. Nhận đề thi, hướng dẫn thí sinh

. Cắt và phát đề thi

. Tính giờ làm bài.

. Thu bài ngạch cán sự

. Thu bài ngạch chuyên viên

. Bàn giao bài thi cho Ban Coi thi bảo mật

- Ban coi thi

. Ban Coi thi

. Ban Coi thi

. Giám thị 2 + Biên

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1+2

. Giám thị số 1+2

. Giám thị và Thư ký Ban Coi thi

11

Chiều 08/01/2011

. 13h15

. 13h30 đến 14h

. 14h đến 14h20

. 14h20 đến 14h30

. 14h30 đến 14h40

. 14h40

. 15h40

. 16h10

. Từ 16h10 đến 17h30

. Từ 17 h 30 đến 18h30

- Tổ chức thi viết môn Ngoại ngữ (90 phút ngạch CV, 60 phút, ngạch Cán sự)

. Tập trung thí sinh

. Bốc thăm giám thị lên phòng thi

. Đánh số BD, Gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn ghi giấy thi

. Nhận đề thi, hướng dẫn thí sinh

. Cắt và phát đề thi

. Tính giờ làm bài.

. Thu bài ngạch cán sự

. Thu bài ngạch chuyên viên

. Bàn giao bài thi cho Ban Coi thi

. Bàn giao bài thi cả sáng, chiều cho Hội đồng tuyển dụng

. Ban Coi thi

. Ban Coi thi

. Ban coi thi

. Giám thị số 2 + Biên

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1

. Các giám thị số 1+2

. Các giám thị số 1+2

. Các giám thị số 1+2 và Thư ký Ban coi thi

. Ban coi thi và Thư ký Hội đồng tuyển dụng

12

Sáng 09/01/2011

. 7h15

. 7h30 đến 8h

. 8h đến 8h20

. 8 h20 đến 8h30

. 8 h 30 đến 8h40

. 8h40

. 9h10

. Từ 9h10 đến 10h

- Tổ chức thi trắc nghiệm môn Tin học (30 phút chung cho cả chuyên viên, cán sự)

. Tập trung thí sinh

. Bốc thăm giám thị lên phòng thi

. Đánh số BD, Gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn ghi giấy thi

. Nhận đề thi, hướng dẫn thí sinh

. Cắt và Phát đề thi

. Tính giờ làm bài.

. Thu bài

. Bàn giao bài thi cho Ban coi thi

Ban coi thi

. Ban Coi thi

. Ban Coi thi

. Giám thị 2+biên

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1+2

. Giám thị và Thư ký Ban Coi thi

14

Chiều 09/1/2011

. 13h15

. 13h30 đến 14h

. 14h đến 14h20

. 14h20 đến 14h30

. 14h30 đến 14h40

. 14h40

. 15h10

. 15h10 đến 16h30

. Từ 16h 30 đến 17h30

- Tổ chức thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành (30 phút)

. Tập trung thí sinh

. Bốc thăm giám thị lên phòng thi

. Đánh số BD, Gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn ghi giấy thi

. Nhận đề thi, nhắc nhở thí sinh

. Cắt và phát đề thi

. Tính giờ làm bài.

. Thu bài

. Bàn giao bài thi cho Ban Coi thi

. Bàn giao bài thi cho Hội đồng tuyển dụng

Ban coi thi

. Ban Coi thi

. Ban Coi thi

. Giám thị 2+biên

. Giám thị số 1+2

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1+2

. Giám thị và Thư ký Ban Coi thi

. Ban coi thi và Thư ký Hội đồng

13

Sáng 10/01/2011

. 7h15

. 7h30 đến 8h

. 8h đến 8h20

. 8 h20 đến 8h30

. 8 h 30 đến 8h40

. 8h40

. 10h10

. 10h40

. Từ 10h40 đến 11h30

- Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (120 phút ngạch Chuyên viên, 90 phút ngạch Cán sự)

. Tập trung thí sinh

. Bốc thăm giám thị lên phòng thi

. Đánh số BD, Gọi thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn ghi giấy thi

. Nhận đề thi, nhắc nhở thí sinh

. Cắt và Phát đề thi

. Tính giờ làm bài.

. Thu bài ngạch cán sự

. Thu bài ngạch chuyên viên

. Bàn giao bài thi cho Ban Coi thi

- Ban coi thi

. Ban Coi thi

. Ban Coi thi

. Giám thị 2+biên

. Giám thị số 1+2

. Giám thị số 1

. Giám thị số 1+2

. Giám thị số 1+2

. Giám thị và Thư ký Ban Coi thi

15

Từ 11 đến 15/01/2010

Tổ chức làm phách

Ban phách

16

Ngày 15/01/2011 đến 22/01/2011

Tổ chức Chấm mẫu, rút kinh nghiệm và chấm đại trà môn Hành chính, Tin học, Ngoại ngữ. môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Ban Chấm thi

17

Trước ngày 24/01/2011

Hồi phách, tổng hợp kết quả

Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng

18

Trước ngày 27/01/2011

Họp Hội đồng

Ban Chấm thi báo cáo kết quả điểm thi. Duyệt và Thông báo kết quả thi

Hội đồng tuyển dụng, Ban Chấm thi, Ban Giám sát

19

Từ ngày 09/02 đến 23/02/2011

Nhận đơn phúc khảo. Thành lập Ban Phúc khảo (giờ hành chính các ngày làm việc)

Địa điểm nhận: Sở Nội vụ Hà Nội: 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

20

Trước ngày 27/02/2011

Tổ chức chấm phúc khảo

Hội đồng tuyển dụng

21

Sau khi chấm phúc khảo xong

Báo cáo kết quả thi và đề nghị UBND thành phố công nhận

Hội đồng tuyển dụng

22

Sau khi có Quyết định công nhận của UBND thành phố

Thông báo kết quả trúng tuyển

Địa điểm: Sở Nội vụ, các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

23

Sau khi có Quyết định công nhận của UBND thành phố

Quyết định Tuyển dụng thí sinh trúng tuyển

Sở Nội vụ

24

Sau khi có Quyết định công nhận của UBND thành phố

Tập hợp văn bản, Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng

Hiệu lệnh trống làm bài thi (Ban Coi thi thống nhất tại tất cả các điểm thi):

- 3 hồi: Tập trung thí sinh.

- 1 hồi 3 tiếng: Phát đề thi.

- 9 tiếng: Tính giờ làm bài.

- 1 tiếng: Thu bài thi viết Hành chính, viết Ngoại ngữ ngạch cán sự.

- 3 tiếng: Thu bài thi viết Hành chính, viết Ngoại ngữ ngạch chuyên viên.

- Một hồi dài: Thu bài thi viết Hành chính, viết Ngoại ngữ ngạch chuyên viên và thu bài thi trắc nghiệm môn Tin học, môn Hành chính ngạch chuyên viên, cán sự.

2. Tổ chức, thực hiện:

- Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban Phúc khảo chịu trách nhiệm phân công, phân nhiệm công việc cho các thành viên liên quan và tổ chức coi, chấm theo đúng quy định hiện hành;

- Trong quá trình nếu có gì vướng mắc, đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng các Ban giúp việc Hội đồng báo cáo về Hội đồng tuyển dụng (qua Thư ký Hội đồng tuyển dụng) để tổng hợp nghiên cứu, xem xét giải quyết.