tin trong ngành

Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù
Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00  | View count: 1317

Ngày 07/02/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù của thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy định đối tượng được hưởng thù lao là những người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội đặc thù cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mức thù lao cụ thể như sau:

- Hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong Thành phố theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 12/03/2012 của UBND Thành phố: 5,4 lần mức lương tối thiểu.

- Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong huyện: 3,6 lần mức lương tối thiểu.

- Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã: 1,5 lần mức lương tối thiểu.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2013