tin trong ngành

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00  | View count: 1246

Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố về vai trò, tầm quan trong của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đồng thời tạo bước chuyển biến, đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật;   Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 440/KH-SNV ngày 08/3/2013 về kiểm tra công   tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

Các nội dung kiểm tra gồm: Công tác quản lý văn thư, lưu trữ (Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy trình soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản;Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật; Công tác ban hành và quản lý văn bản đi; Công tác tiếp nhận và quản lý văn bản đến; Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;Công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật…); Công tác tổ chức và cán bộ (Kiểm tra việc bố trí công chức, viên chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; Việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp độc hại bằng hệ số và hiện vật cho công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định).

Thời gian và đối tượng kiểm tra: UBND huyện Phú xuyên (tháng 4); UBND huyện Thanh Trì; UBND huyện Phúc Thọ (tháng 5); Sở Tài chính (tháng 6); Ngân hàng Nhà nước Thành phố (tháng 7); UBND quận Đống Đa (tháng 8); Sở Giáo dục và Đào tạo (tháng 9); Sở Giao thông vận tải (tháng 10).