tin trong ngành

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00  | View count: 33998

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật lưu trữ, trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ trong toàn Thành phố như: Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2013; Công văn số 449/SNV-CCVTLT ngày 11/3/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử; Công văn số 604/SNV-CCVTLT ngày 29/3/2013 của Sở Nội vụ về hướng dẫn chỉnh lý tài liệu giấy; Kế hoạch số 73/KH-CCVTLT ngày 26/4/2013 về Kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; đang tiến hành xây dựng Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ Thành phố.

Tính đến 30/7/2013 Sở Nội vụ đã nhận được 58 cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2013; Các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các Tổng công ty; UBND các quận, huyện, thị xã đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn. Theo báo cáo có 33 Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố một số Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã đã tích cực chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản, Quy định, quy chế phù hợp với quy định mới; chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; Theo báo cáo, đến nay đã có 10 đơn vị thực hiện ban hành Quy chế, Quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ như: Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Bảo Hiểm xã hội; Thành Hội; UBND quận Cầu Giấy; UBND quận Hai Bà Trưng; UBND huyện Phú Xuyên.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật lưu trữ, các văn bản dưới luật

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND Thành phố về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, Sở Nội vụ đã tham mưu chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật lưu trữ, văn bản dưới Luật cho các đối tượng là công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố.

Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Luật lưu trữ, các văn bản dưới Luật như: Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, các văn bản của Thành phố về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan thuộc Thành phố.

Trên cơ sở đó, các cơ quan đã triển khai, tổ chức mở các lớp tập huấn Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; một số cơ quan đã chủ động phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ như quận: Hoàn Kiếm, Long Biên, Đống Đa, Ba Đình; huyện: Ba Vì, Đông Anh, Gia Lâm, TX Sơn Tây …

3. Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 440/KH-SNV ngày 07/3/2013 của Sở Nội vụ về Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; Quyết định số 2341/QĐ-SNV ngày 25/3/2013 của Sở Nội vụ về Thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Sáu tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra 09 cơ quan là UBND huyện: Thanh Oai, Phú Xuyên, Thanh Trì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì; Sở Tài chính; Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư: Quản lý văn bản đi, đến, quản lý con dấu, công tác ban hành văn bản, công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ hàng năm; Công tác lưu trữ: công tác thu thập hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý tài liệu; bảo quản hồ sơ, tài liệu, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện bảo quản an toàn đối với hồ sơ, tài liệu; sau kiểm tra có thông báo kết quả kiểm tra đối với từng đơn vị về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra.

Các cơ quan đã quan tâm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc như: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Chương Mỹ, Ứng Hòa…. Nhờ có thường xuyên quan tâm đến công tác hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đã đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức dần đi vào nề nếp.

4. Công tác tổ chức cán bộ

Theo báo cáo, cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã hiện có 322 người, trong đó chuyên trách lưu trữ có 88 người (sở ngành 74 người; quận, huyện, thị xã có 14 người).

Hầu hết các cơ quan đã bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác văn thư, phần lớn đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ, một số học chuyên ngành khác, chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Cán bộ làm công tác lưu trữ đa số là kiêm nhiệm, số lượng chuyên trách rất ít. Vì vậy, việc tham mưu giúp lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị về quản lý công tác lưu trữ còn hạn chế.

Nhìn chung việc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ còn tùy thuộc vào từng cơ quan, đơn vị; đa số bố trí kiêm nhiệm, trong đó có một số chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; đặc biệt là Phòng Nội vụ cấp huyện được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện nhưng chưa bố trí đủ công chức có chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn do công chức Văn phòng - Thống kê kiêm lưu trữ nhưng chưa nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, còn lung túng trong công tác lưu trữ.

Các cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan và đơn vị trực thuộc; đồng thời cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn do Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức. Qua đó đã góp phần nầng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, từng bước giúp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động văn thư, lưu trữ cơ quan.

5. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

a) Công tác văn thư và lập hồ sơ hiện hành

Việc quản lý văn bản đi, văn bản đến tại các cơ quan, tổ chức về cơ bản thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu cũng đã được quan tâm, triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác lập hồ sơ hiện hành, nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan hàng năm chưa được thực hiện nghiêm túc (theo báo cáo có 01 đơn vị là UBND quận Cầu Giấy thực hiện xây dựng Danh mục hồ sơ hiện hành theo Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ); nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo quy định.

Việc ban hành Bảng quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài tiệu còn lúng túng chưa được các cơ quan xác định trên cơ sở quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNV và Thông tư số 09/2011/TT-BNV (Có 05 đơn vị thực hiện xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tại cơ quan đơn vị đó là: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng đô thị mới, UBND quận Cầu Giấy, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông).

Công tác quản lý và sử dụng con dấu: Các cơ quan, tổ chức đều thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu. Trong 6 tháng đầu năm 2013, không có cơ quan, tổ chức nào làm mất hoặc làm hư hỏng con dấu.

b) Công tác lưu trữ

- Công tác thu thập, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu

Công tác thu thập hồ sơ, tài liệu hàng năm đã được cơ quan, tổ chức quan tâm. Văn phòng, Phòng Hành chính các cơ quan, tổ chức đã chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức chỉ đạo công chức, viên chức các phòng, ban thực hiện việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Hiện nay số hồ sơ, tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý tại các cơ quan, tổ chức còn khá lớn. Tình trạng hồ sơ, tài liệu còn đọng lại ở các phòng, bộ phận chưa thu hồi về lưu trữ cơ quan theo quy định khá phổ biến.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn nộp hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; hướng dẫn chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp: ban hành Công văn số 449/SNV-CCVTLT ngày 11/3/2013 về việc hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử; công văn số 604/SNV-CCVTLT 29/3/2013 về hướng dẫn chỉnh lý tài liệu giấy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm lưu trữ, bước đầu công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, lưu trữ tài liệu có chuyển biến tích cực.

- Công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Chi cục Văn thư – Lưu trữ hiện đang quản lý 49 Phông tài liệu với 1.230.828 hồ sơ, tương ứng 3.152 m tài liệu. Sáu tháng đầu năm đã kiểm đếm và nhập vào kho 2.435 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ, tài liệu lưu trữ được bảo quản tại các kho cuả cơ quan, tổ chức 17.163 m, đã chỉnh lý 12.106 m tài liệu, bằng 66.714 hồ sơ; số tài liệu chưa chỉnh lý là 5.057 m tài liệu ( theo số liệu của cơ quan có báo cáo).

- Kho tàng, trang thiết bị bảo quản

Kho lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ là kho chuyên dụng được xây dựng 17 tầng với tổng diện tích sử dụng là 5.729,84 m2 , Kho được lắp các trang thiết bị tương đối đầy đủ như: giá sắt, giá compắc, máy hút ẩm, hút bụi, điều hòa; hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động bằng khí CO2, thông gió, hệ thống camera… đảm bảo an toàn tài liệu lâu dài.

Theo báo cáo, tổng diện tích kho tàng dành cho bảo quản hồ sơ tài liệu trong toàn Thành phố là 12.404 m2. Trong đó, tại các Sở, ban, ngành đã bố trí là 10.767m2; các quận, huyện, thị xã đã bố trí 1.637m2 phòng kho để bảo quản tài liệu; nhiều đơn vị đã bố trí phòng kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu có lắp trang thiết bị bảo quản và đảm bảo một số điều kiện, tiêu chuẩn cơ bản về kỹ thuật, có trang bị giá kệ, giá com pắc, bình cứu hỏa, điều hòa nhiệt độ, hút ẩm, hệ thống thông gió, hệ thống báo độ ẩm, nhiệt độ với diện tích khá lớn như: Từ Liêm; Tây Hồ; Cầu Giấy; Hà Đông; Sóc Sơn; Chi cục Văn thư- Lưu trữ; Sở Lao động, thương binh và xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế Hà Nội, Viện Quy quy hoạch Xây dựng Hà Nội…..

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, tổ chức chưa bố trí được phòng kho lưu trữ tài liệu, chỉ có phòng kho tạm, diện tích kho nhỏ, chật hẹp không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết, không đảm bảo các yếu tố an toàn tài liệu.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố, đã có 40 cơ quan, tổ chức triển khai, áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp vào công tác văn thư, phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành chung của các cấp Lãnh đạo; một số cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng phần mền quản lý tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc quản lý, sử dụng có hiệu quả như: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội ….

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản của Nhà nước về văn thư, lưu trữ được thực hiện kịp thời, phong phú về hình thức và nội dung;

- Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, tiến hành rà soát, ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế của cơ quan, tổ chức;

- Tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ từ cấp tỉnh đến cấp xã được kiện toàn, củng cố; biên chế công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại Văn phòng, Phòng Nội vụ được tăng cường;

- Trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị hiện nay;

- Công tác tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức được chú trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ được nâng cao, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị;

- Công tác hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ cơ quan được chỉ đạo thường xuyên và được các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm trang bị tương đối đầy đủ. Đặc biệt là đầu tư, cải tạo, nâng cấp, Phòng, kho Lưu trữ, mua sắm phương tiện bảo quản hồ sơ, tài liệu.

2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ ở một cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm chú trọng đúng mức;

- Một số cơ quan, tổ chức chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ như: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ... dẫn đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc lúng túng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ;

- Đa số các cơ quan, đơn vị chưa bố trí biên chế công chức, viên chức chuyên trách làm công tác lưu trữ. Do đó, công tác lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, không đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành;

- Công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu chưa được quan tâm thực hiện. Nhiều cơ quan, tổ chức chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; chưa tiến hành chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu lưu trữ. Tình trạng tài liệu bó gói, tích đống tại các cơ quan, tổ chức còn khá nhiều, nguy cơ tài liệu lưu trữ bị hư hỏng, xuống cấp ngày càng cao; một số tài liệu không được bảo vệ, bảo quản, bị mối, mọt, côn trùng phá hoại, không có khả năng phục hồi;

- Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được bố trí tạm thời, diện tích chật hẹp, trang thiết bị bảo quản tài liệu sơ sài, không đảm bảo các quy định của Nhà nước về bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ, dẫn đến công tác thu thập, bảo vệ tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn.

III. Đề xuất, kiến nghị

Các cơ quan, tổ chức tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về Luật lưu trữ và thường xuyên kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

Tiếp tục thực hiện việc quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu hiện hành vào lưu trữ cơ quan. Xây dựng Danh mục hồ sơ hiện hành; Xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ.

Tích cực chỉ đạo các Sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp; các Tổng Công ty; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn chỉnh lý dứt điểm tài liệu đang còn để bó gói, tích đống.

Đẩy mạnh việc thực hiện hệ thống công nghệ thông tin cho việc quản lý văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố.

Các cơ quan, tổ chức bố trí biên chế công chức chuyên trách làm văn thư, lưu trữ.

Bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ hàng năm để thực hiện chỉnh lý khối tài liệu tồn đọng, tích đống; đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa kho tàng, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…..

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, tập trung một số nội dung trọng tâm:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lưu trữ và các văn bản quy định về văn thư, lưu trữ của Trung ương và UBND Thành phố.

2. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

3. Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức và kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

4. Thực hiện nghiêm túc việc Lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử; xử lý dứt điểm khối tài liệu tồn đọng, tích đống; tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

5. Tăng cường đầu tư kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ/.