tin trong ngành

Hướng dẫn xác định các trường hợp là công chức theo quy định của luật Cán bộ công chức năm 2008
Ngày đăng 21/09/2011 | 12:00 AM  | View count: 1502

Ngày 14/9/2011, UBND Thành phố ban hành công văn số 7828/UBND-SNV về việc ";hướng dẫn xác định các trường hợp là công chức theo quy định của luật Cán bộ công chức năm 2008";. trong đó, các Sở, cơ quan thuộc UBND Thành phố; Thành Đoàn Hà Nội; Tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định những người là công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền sử dụng, quản lý và lập thành danh sách (theo biểu mẫu số 1 và biểu mẫu số 2 đính kèm Công văn này) gửi về sở Nội vụ trước ngày 30/9/2011 để kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ;

Từ năm 2012 trở đi, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cập nhật số lượng công chức tăng, giảm và lập thành Báo cáo thống kê số lượng công chức tăng, giảm (theo biểu mẫu số 3 và biểu mẫu số 4 đính kèm Công văn này) gửi về sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 6 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố giao sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thanh tra các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố trong quá trình rà soát, xác định và lập danh sách công chức;

- Tổng hợp danh sách, số lượng công chức năm 2011 (theo biểu mẫu số 1, biểu mẫu số 2) trình UBND Thành phố xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;

- Tổng hợp báo cáo biến động công chức hàng năm (theo biểu mẫu số 3, biểu mẫu 4) báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nội vụ theo quy định.

Chi tiết công văn 7828/UBND-SNV và các biểu mẫu xem tài liệu đính kèm.