tin trong ngành

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sát hạch, tuyển chọn cán bộ trẻ tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ
Ngày đăng 22/04/2024 | 8:40 AM  | View count: 258

Ngày 15/4/2024, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2059/KH-BNV sát hạch, tuyển chọn cán bộ trẻ tham gia Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030”.

Theo Kế hoạch, cán bộ trẻ đối tượng 1: Tối đa 10 công chức, viên chức của Bộ đang giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên có tuổi đời dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn cán bộ Đề án. Cán bộ trẻ đối tượng 2: Tối đa 45 công chức, viên chức của Bộ có tuổi đời dưới 40 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn cán bộ Đề án.

Tiêu chuẩn chung, cán bộ trẻ cần đáp ứng ít nhất một trong hai tiêu chuẩn chung sau: (1) Được cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá có phẩm chất, năng lực thực tiễn, uy tín, khát vọng cống hiến và có triển vọng phát triển. (2) 03 năm lien tiếp liền kề năm tuyển chọn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về tiêu chuẩn cụ thể, được giao trực tiếp tham mưu xây dựng ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, đề án cấp Bộ trở lên đã được nghiệm thu, ban hành (trong đó có ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật); đối với cán bộ trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2027/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có phẩm chất, đạo đức, năng lực nổi trội được cơ quan đơn vị đánh giá là tiêu biểu xuất sắc hoặc đã tham gia xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia nhóm đề tài nghiên cứu khoa học, đề án cấp Bộ trở lên đã được nghiệm thu, ban hành.

Đối với đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công chức, viên chức phải đáp ứng tiêu chuẩn chung là được cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá có phẩm chất, năng lực thực tiễn, uy tín, khát vọng cống hiến và có triển vọng phát triển.

Đối với đơn vị có chức năng, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm mà đến thời điểm đăng ký tham gia sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án chưa trực tiếp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã tham gia nhưng chưa có sản phẩm thì đề nghị đơn vị cam kết trong thời giant ham gia cán bộ Đề án sẽ cử công chức, viên chức tham gia soạn thảo, biên tập văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian xét duyệt hồ sơ, thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia sát hạch, tuyển chọn: Hoàn thành trước ngày 23/4/2024.

Thời gian bốc thăm chủ đề diễn thuyết: Trước ngày 10/5/2024.

Thông báo dánh sách người đủ điều kiện tham gia Đề án: Ngày 22/5/2024.

Nội dung diễn thuyết: Cán bộ bốc thăm 01 chủ đề trong ngân hàng chủ đề theo lĩnh vực công tác.

Thời gian diễn thuyết: Từ 10 - 20 phút. Thời gian trả lời câu hỏi tình huống từ 10 - 20 phút. Cán bộ đạt từ 70 điểm trở lên thì được công nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn là cán bộ Đề án.

* Trước đó, ngày 10/5/2023, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 14/QĐ-BCSĐ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp giai đoạn 2023 - 2026, định hướng 2030”.

Theo Đề án, mục tiêu cụ thể Giai đoạn 1 (2023 - 2026) là:

Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ tham gia Đề án: Cán bộ trẻ đối tượng 1: Số lượng được tổng hợp thực tế qua rà soát cán bộ đủ tiêu chuẩn quy định của Đề án. Cán bộ trẻ đối tượng 2: 40 - 45 người đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Đề án.

Phấn đấu cử 100% cán bộ trẻ của Đề án tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc nước ngoài về lý luận chính trị; chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ.

Đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ sau khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể: Đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm cán bộ trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức vụ cao hơn 01 bậc so với chức vụ hiện đang đảm nhiệm và phấn đấu bổ sung quy hoạch Thứ trưởng: ít nhất 01 cán bộ thuộc đối tượng 1 của Đề án. Xem xét, bổ sung cán bộ trẻ đối tượng 2 của Đề án vào quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; đồng thời, phấn đấu bổ nhiệm 10% cán bộ trẻ đối tượng 2 của Đề án giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Giai đoạn 2 (2026 - 2030), tiếp tục thực hiện việc tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng như Giai đoạn 1.

Đề xuất bổ nhiệm cán bộ sau khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: Đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm cán bộ trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức vụ cao hơn 01 bậc so với chức vụ hiện đang đảm nhiệm và phấn đấu bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng: ít nhất 01 cán bộ thuộc đối tượng 1 của Đề án. Ngoài ra, xem xét, bổ sung cán bộ trẻ đối tượng 2 của Đề án vào quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; đồng thời, phấn đấu bổ nhiệm 20% cán bộ trẻ đối tượng 2 của Đề án giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Kế hoạch số 2059/KH-BNV