tin trong ngành

Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố bổ nhiệm 02 viên chức quản lý
Ngày đăng 23/05/2024 | 10:28 PM  | View count: 141

Ngày 22/5/2024, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTLTLS và Quyết định số 86/QĐ-TTLTLS về việc bổ nhiệm viên chức quản lý.

Theo đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố bổ nhiệm ông Đỗ Đức Cường, sinh ngày 09/02/1979, Lưu trữ viên phòng Bảo quản – Khai thác giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo quản – Khai thác, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 22/5/2024. Ông Đỗ Đức Cường được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0.2.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 06/12/1979, Lưu trữ viên phòng Thu thập - Chỉnh lý giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thu thập – Chỉnh lý, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 22/5/2024. Bà Nguyễn Thị Hân được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0.2.