tin trong ngành

Tiếp tục làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 31/05/2024 | 1:05 AM  | View count: 178

Đây là ghi nhận của đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố về những kết quả nổi bật của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND Thành phố trong công tác tham mưu UBND Thành phố thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với các cơ quan thuộc Thành phố.

Sáng ngày 30/5/2024,  Đoàn Giám sát số 2 của HĐND Thành phố đã thực hiện phiên giám sát chuyên đề đối với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND Thành phố về kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong nội bộ cơ quan và trong công tác tham mưu UBND Thành phố triển khai kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tich HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn Giám sát số 02 chủ trì Hội nghị

Chủ trì chương trình làm việc của Đoàn Giám sát có đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát số 02; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cho biết, trong những năm qua, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc đối với hiệu quả thực thi công vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Sở Nội vụ. Tập trung xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản chương trình, kế hoạch làm căn cứ triển khai các nội dung về kỷ luật kỷ cương hành chính; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tại các hội nghị giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, giao ban ngành Nội vụ đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; đảng viên, công chức, viên chức ngành nội vụ thực hiện kỷ cương gắn với thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử; Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là những nhiệm vụ có liên quan đến công dân, tổ chức.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Kết quả, trong kỳ báo cáo, Sở Nội vụ không có đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ánh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Hình ảnh, uy tín của công chức, viên chức Sở Nội vụ ngày được nâng cao thông qua sự đánh giá ghi nhận của công dân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị phối hợp công tác.

Về nội dung tham mưu UBND Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ: Hằng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Công tác CCHC của Thành phố luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm " Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" theo tinh thần 3 "Rõ" (Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc).

Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy về CCHC giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu, yêu cầu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (đến năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95% mức độ hài lòng); trọng tâm CCHC là "Tiếp tục cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số", theo phương châm 05 dễ "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, dễ giám sát", UBND Thành phố cụ thể hóa các quan điểm, định hướng về CCHC của Thành ủy thành 07 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu của từng lĩnh vực CCHC, đưa ra 53 nhiệm vụ trọng tâm; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố phải tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành phố đặt ra; yêu cầu các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cần nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị… Kết quả năm 2021, chỉ số PCI, PARINDEX thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; chỉ số SIPAS đạt 87,11% (tăng 3 bậc so với năm 2020); chỉ số PAPI xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 39 bậc so với năm 2020). Năm 2022, chỉ số PAPI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố (thuộc nhóm 1, nhóm 15 tỉnh/thành phố có điểm số cao nhất); chỉ số CCHC xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố; chỉ số SIPAS xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố.

Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, khoa học, cơ bản đến nay, Thành phố đã thực hiện xong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn theo quy định và đi vào hoạt động ổn định, cụ thể: Ban hành Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, quy trình công tác đối với 23/23 Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Giải thể 08 chi cục để thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở và giảm đầu mối bên trong chi cục là 62 đơn vị. Sau sắp xếp, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đã được quy định rõ ràng, phù hợp vời thực tiễn nhiệm vụ được giao. Tình trạng, trùng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các sở, ban, ngành cơ bản được khắc phục theo hướng giao một đầu mối thực hiện hiệu quả, xuyêt suốt…

Đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND Thành phố báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND Thành phố khái quát tình hình, kết quả triển khai việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Văn phòng UBND Thành phố và công tác tham mưu UBND Thành phố. Trong đó nổi bật như: Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố hình thành 02 kho dữ liệu, chia sẻ dùng chung, gồm Kho biểu mẫu với 134 biểu mẫu, Kho chỉ tiêu với 2136 chỉ tiêu; tổ chức kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về 08 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai 18 loại báo cáo phục vụ công tác tổng hợp thông tin, số liệu tại các cấp chính quyền Thành phố. Kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu 2 chiều với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Thành phố như: Dữ liệu về “Tỷ giá Trung tâm của đồng Việt Nam; dữ liệu về “Thu chi ngân sách” của thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng; dữ liệu về “Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa” của cả nước…

Bên cạnh đó, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Thành phố tiếp tục được duy trì, triển khai hiệu quả chữ ký số trong xử lý công việc; Tiếp tục duy trì, vận hành Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đến các cấp, các ngành trực thuộc Thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu  kiểm kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hình thức họp trực tuyến, cắt giảm giấy tờ, thời gian, nhân lực, tiết kiệm kinh phí và hoàn toàn sử dụng tài liệu điện tử. Ứng dụng họp trực tuyến trở thành công cụ, phương thức điều hành của Thành phố đến các cấp, các ngành trực thuộc.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố triển khai Đề án một cửa hiện đại, thành lập Trung tâm hành chính công, hướng tới giải quyết TTHC phi địa giới hành chính.  Thực hiện hình thức đăng ký tiếp công dân trực tuyến nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Dự kiến trong tháng 6, Thành phố ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (Hanoi Connect) là kênh giao tiếp giữa chính quyền với nhân dân, ứng dụng công nghệ AI phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tạo buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tham mưu một số nội dung như: tăng cường xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan đơn vị; thống nhất trong việc ban hành quy chế làm việc mẫu từ Thành phố đến cơ sở; tăng cường ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, chất lượng tham mưu, quy tắc ứng xử; đề xuất các chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố luôn là những cơ quan đi đầu, gương mẫu trong thực hiện hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong phạm vi cơ quan. Đối với nội dung tham mưu UBND Thành phố về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ đồng chí Phạm Quí Tiên đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố đạt được. Hai cơ quan theo chức năng nhiệm vụ đã tham mưu kịp thời văn bản hướng dẫn, thành lập Tổ công tác đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung làm rõ thêm tại Hội nghị

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng nhất trí với những đánh giá về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố tập trung làm tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho công chức, viên chức; quan tâm đời sống, cơ sở vật chất, có cơ chế tăng thu nhập đối với công chức, viên chức của Thành phố; tăng cường kiểm đếm, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao để nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố.