Tin tức sự kiện

Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính
Ngày đăng 15/05/2018 | 03:56  | View count: 3732

Ngày 11/5/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Đối với Kế hoạch dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên, đối tượng dự thi là viên chức đang xếp lương nhân viên (từ mã ngạch 01.005 đến 01.011), cán sự (mã ngạch 01.004); viên chức xếp lương cao đẳng (A0- 01a.003) đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi: Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiếu là 5 năm (60 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Các môn thi cụ thể như sau: Môn kiến thức chung: thi viết; Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của viên chức dự thi về quản lý hành chính nhà nước; phân công, phân cấp, ủy quyền; pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập và về viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của chuyên viên. Thời gian thi: 120 phút.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm trên máy vi tính; Nội dung thi: kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức theo yêu cầu của chuyên viên. Thời gian thi: 30 phút.

Môn ngoại ngữ: thi trên máy vi tính; Nội dung thi: kiểm tra các kỹ năng đọc, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quôc ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Thời gian thi: 60 phút.

Đối với Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, đối tượng dự thi là viên chức đang xếp lương theo mã số 01.003, đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đon vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi: Có thời gian xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có thời gian ít nhất 01 (một) năm (đủ 12 tháng) gần nhất xếp lương chuyên viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của Sở Nội vụ; Viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 (một) đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức công tác được giao thực hiện, đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu (phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng, văn bản, chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và kèm theo văn bản xác nhận đề án, đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua).

Các môn dự thi gồm: Môn kiến thức chung: thi viết; Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của viên chức dự thi về hệ thống chính trị; các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; phân công, phân cấp, ủy quyền; cải cách hành chính; pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập và về viên chức; các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của chuyên viên chính. Thời gian thi: 180 phút.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm trên máy vi tính; Nội dung thi: kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức theo yêu cầu của chuyên viên chính. Thời gian thi: 45 phút.

Môn ngoại ngữ: Hình thức thi: thi trên máy vi tính; Nội dung thi: kiểm tra các kỹ năng đọc, viết một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Thời gian thi: 90 phút.

Thời gian tổ chức thi sẽ được Sở Nội vụ cập nhật tại các tin tức tiếp theo.

Tải Quyết định 2277/QĐ-UBND của UBND Thành phố