Tin tức sự kiện

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 27/06/2018 | 06:01  | View count: 3945

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính vừa ban hành Quyết định số 2031/QĐ-HĐTTHVCHC về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017 như sau:

Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên:

Môn Kiến thức chung (Phụ lục số 1a);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2a);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3a).

Từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

Môn Kiến thức chung (Theo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 10/HĐTNN ngày 13/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức- Bộ Nội vụ, Phụ lục số 1b đính kèm Quyết định này);

Môn Ngoại ngữ (Phụ lục số 2b);

Môn Chuyên môn nghiệp vụ (Phụ lục số 3b).

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi cho thí sinh theo quy định.

Phụ lục 1a

Phụ lục 2a

Phụ lục 3a

Phụ lục 1b

Phụ lục 2b

Phụ lục 3b