Tin tức sự kiện

Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
Ngày đăng 04/07/2018 | 10:53  | View count: 3004

Ngày 4/7, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 2146/QĐ-HĐTTHVCHC về việc Điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính phê duyệt điều chỉnh nội dung ôn tập môn viết Kiến thức chung thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 như sau: Thay thế Phụ lục số 1b kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-HĐTTHVCHC ngày 14/6/2018 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính về việc Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 bằng Danh mục các tài liệu cần nghiên cứu, tham khảo để phục vụ thi thăng hạng viên chức hành chính

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh theo quy định.

Tải Danh mục tài liệu