Tin tức sự kiện

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
Ngày đăng 01/08/2018 | 11:53  | View count: 3178

Ngày 27/7/2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1636/TB-HĐTTHVCHC về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội  năm 2017; Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ địa điểm thi của kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính tới cơ quan, đơn vị có viên chức dự thi để viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông niêm yết danh sách dự thi, sơ đồ phòng thi tại điểm thi từ ngày 2/8/2018.

Danh sách thí sinh và sơ đồ phòng thi