Tin tức sự kiện

Đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 26/10/2018 | 11:11  | View count: 2160

Ngày 25/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2452/SNV-CCVC về việc đề nghị báo cáo thống kê về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (gửi kèm Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ);

Để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và tổng hợp báo cáo đến thời điểm 30/9/2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

1. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện (theo mẫu 1, 2 gửi kèm)

2. Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng (theo mẫu 3, 4 gửi kèm)

Báo cáo (Bản giấy kèm các biểu mẫu) đề nghị gửi về Sở Nội vụ Hà Nội địa chỉ 18 B phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Phòng Công chức, viên chức) và file mềm (file Excel, kiểu gõ Unicode, phông chữ Times New Roman) địa chỉ email: pdt_sonv@hanoi.gov.vn (tiêu đề là: Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 28) trước ngày 29/10/2018 để tổng hợp trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tải các biểu mẫu kèm văn bản 2452/SNV-CCVC