Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
Ngày đăng 09/01/2019 | 05:48  | View count: 3827

Ngày 09/01/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 65/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện Công văn số 6273/BNV-ĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/08/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2010 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 9077/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và các chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức có liên quan.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức viết tắt CBCCVC) năm 2018, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018;

- Các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

- Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 chia ra:

+ Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức (gồm cả cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách).

+ Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

2. Thống kê kết quả theo các biểu mẫu

Thống kê số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm: BM-07/ĐT, BM-08/ĐT, BM-09/ĐT, BM-10/ĐT, BM-15/ĐT, BM-15a/ĐT, BM - 20 BCKQ/ĐTBD.

Yêu cầu: Biểu báo cáo được lập bằng phần mềm Micrrosoft Excel, font chữ Unicode-Times New Roman, không thay đổi kết cấu bảng biểu.

Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo trước ngày 20/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Nội vụ.

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian./.

Biểu mẫu Báo cáo