Tin tức sự kiện

Thông báo thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018
Ngày đăng 10/01/2019 | 02:12  | View count: 4475

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 64/TB-SNV về việc thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố triển khai Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25/12/2018 của Thanh tra Chính phủ (kèm theo Thông báo này, sau đây viết tắt là Công văn số 2281/TTCP-TCCB), Sở Nội vụ thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi; nội dung, hình thức, thời gian thi và điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển; trách nhiệm của các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Đối tượng:

Công chức đang giữ ngạch thanh tra viên, mã ngạch 04.025, hiện đang công tác tại: Thanh tra thành phố Hà Nội; Thanh tra sở, ngành; Thanh tra quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được đăng ký dự thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo nguyên tắc thi cạnh tranh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

Thanh tra viên được Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có văn bản cử đi dự thi phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Mục 2, Mục 3 Phần I Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

3. Nội dung, hình thức, thời gian thi và điều kiện miễn thi các môn ngoại ngữ, tin học:

Thực hiện theo Phần II  Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Thời điểm để tính thời gian giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc) và thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chứng minh điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ là 31/01/2019.

4. Hồ sơ dự thi:

Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trong hồ sơ. Mỗi thanh tra viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; 01 bộ gửi về Sở Nội vụ); tài liệu trong hồ sơ đựng trong bì theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Phần IV Công văn số 2281/TTCP-TCCB và sắp xếp theo đúng thứ tự sau đây:

a) Đơn đề nghị dự thi nâng ngạch (đánh máy theo Mẫu số 1 kèm Thông báo này);

b) Bản khai sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của Thủ trưởng sở, cơ quan tương đương sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã;

c) Bản nhận xét, đánh giá thanh tra viên của Thủ trưởng sở, cơ quan tương đương sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Nội dung cụ thể:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ (nêu rõ kết quả đánh giá, phân loại Thanh tra viên từng năm: 2016, 2017, 2018); có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch thanh tra viên chính;

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch thanh tra viên chính.

d) Bản sao tất cả các quyết định: tuyển dụng, công nhận hết tập sự/bổ nhiệm ngạch, nâng lương;

đ) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch Thanh tra viên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Trường Cán bộ Thanh tra- Thanh tra Chính phủ cấp;

- Văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo đúng hướng dẫn tại Điểm 3.4, 3.5 Mục 3 Phần I Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Các loại giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ, trong đó có: Giấy xác nhận học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam của cơ sở đào tạo (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam); Giấy xác nhận văn bằng được cấp bởi Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học tại nước ngoài…

Các loại văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch (ngày 31/01/2019).

Các nội dung khác theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB.

Đề nghị các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã:

- Phổ biến đầy đủ nội dung Thông báo này và Công văn số 2281/TTCP-TCCB đến công chức để nghiên cứu và đăng ký dự thi;

- Giao nhiệm vụ cho Văn phòng/ Phòng Tổ chức cán bộ Sở, phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thanh tra viên theo quy định;

- Có văn bản cử thanh tra viên đi dự thi nâng ngạch, gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức, viên chức) để tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố cử công chức đi dự thi theo thẩm quyền, chậm nhất vào ngày 31/01/2019, kèm theo các tài liệu sau:

+ Danh sách công chức ngạch thanh tra viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch (theo Mẫu số 2, sử dụng Excel, phông chữ Times New Roman, số dạng text đối với các cột 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12),

+ Hồ sơ của các công chức đăng ký dự thi.

Bản mềm Mẫu số 2 gửi về địa chỉ thư công vụ để tổng hợp chung: tranthithuha_sonv@hanoi.gov.vn. Bản mềm các mẫu số 1, 2 được đăng tải trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.

Tải biểu mẫu kèm theo

Thông báo 64/TB-SNV

Văn bản 2281/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ